10.11.2017 Příprava novely zákona o ochranných známkách

Ochranná známka slouží k identifikaci původu výrobků nebo služeb a zajišťuje svému majiteli monopol na konkrétní označení ve spojení s vybranými výrobky/službami, které vyrábí či poskytuje.

 

Od roku 2003, kdy byl schválen současný platný zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., neprošlo známkové právo v České republice významnější změnou.  Současný platný zákon reflektoval požadavky Evropské unie na ochranné známky a harmonizoval českou úpravu s úpravou unijní. Od vstupu České republiky do EU se český známkový systém rozšířil o ochrannou známku Evropské unie, kdy přihlašovatelé mají možnost pokrýt jednou přihláškou všechny státy Evropské unie a zároveň začaly v České republice požívat ochrany již registrované ochranné známky Evropské unie, registrované před květnem 2004. Počet ochranných známek Evropské unie již překročil 1 milion registrací.

 

Po více než 15 letech přichází čas na další významné změny známkového práva. V roce 2015 byla přijata nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, (dále jen: nařízení)  a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“).  Na základě těchto dokumentů je v současné době připravována novela zákona o ochranných známkách, která nabude účinnosti počátkem roku 2019.

 

Zásadní navrhované změny, které vlastníky či přihlašovatele ochranných známek budou zajímat z praktického hlediska, přináší následující přehled:

 

  1. Základem je ochrannou známku skutečně užívat

 

Pokud ochrannou známku více než 5 let nepoužíváte a chcete napadnout subjekt, který užívá neoprávněně shodné nebo podobné  označení, riskujete prohraný spor, neboť protistrana bude moci požádat o tzv. průkaz užívání. Povinnost užívání ochranné známky v posledních 5 letech od zahájení sporného řízení existuje již nyní, je však třeba podat samostatný návrh na zrušení ochranné známky a vést dvě řízení. Pro napadenou stranu se tak řízení zjednoduší. Již nyní platí, že v případě sporů v oblasti ochranných známek je výhodné obrátit se na specializovanou patentovou kancelář, aby bylo možné využít všechny zákonné prostředky, které právní řád nabízí.

 

  1. Dvakrát měř, jednou řež platí i u ochranné známky

 

Dojde ke zpřísnění požadavků na rozlišovací způsobilost ochranné známky, tj. Úřad průmyslového vlastnictví bude přísněji hodnotit, zda není přihlašované označení popisné. Zatímco dnes úprava stanoví, že ze zápisu jsou vyloučená označení, která slouží k označení vlastností výrobků a služeb  v obchodě, do budoucna bude mít řad pro odmítnutí větší prostor, neboť bude moci odmítnout označení, které mohou identifikovat vlastnosti výrobků zboží a služeb. Postačí tedy pouze hypotetická možnost, že ochranná známka označuje vlastnost výrobku či služby.  Zpřísnění požadavků již proběhlo u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví, který registruje ochranné známky Evropské unie a úřad hodnotí přihlašovaná označení velice striktně. I v takovém případě doporučujeme poradit se před podáním přihlášky s odborníky, kteří Vám doporučí vhodnou variantu Vašeho označení  tak, aby došlo k úspěšné registraci. Vhodným výběrem označení předcházíte zbytečně investovaným finančním prostředkům a chybným obchodním strategiím.

 

  1. Hlídací pes pro nové přihlášky

 

Úřad průmyslového vlastnictví dle současné právní úpravy odmítá zápis označení, které je shodné se starší ochrannou známkou. Vlastník ochranné známky má tedy jistotu, že nedojde k registraci takového označení. O tuto jistotu však novým zákonem přijde – Úřad nebude mít pravomoc shodnou přihlášku zamítnout. Přihlašovatelé by v rámci ochrany svých práv měli zajistit sledování  nových přihlášek ochranných známek, aby mohli včas podanými námitkami zabránit registraci shodného označení. Některé patentové kanceláře služby tzv. monitoringu nových přihlášek nabízejí a aktivně provádějí.

 

Harmonizace nového nařízení a směrnice přinese ještě více novinek, z nichž mnohé jsou pozitivní, např. zjednodušení procesu obnovy ochranných známek, upozornění úřadu na blížící se konec platnosti ochranných známek či možnost udělení licence k přihlášce ochranné známky, kdy nebude nutné čekat na zápis. Vzhledem k tomu, že návrh novely zákona je teprve ve fázi přípravy, lze předpokládat, že veřejnost bude informována o chystaných změnách konkrétněji a častěji než dosud. V průběhu zákonodárného procesu bude mít jak Úřad průmyslového vlastnictví, tak odborná veřejnost možnost vznést své návrhy a připomínky, ale konečné znění zákona bude samozřejmě v kompetenci zákonodárných orgánů.

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz