Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje. 

Konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže zákon rozlišuje následující:

a) klamavá reklama,

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklama,

h) porušování obchodního tajemství,

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Bližší popis jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěže je uveden v § 2977 an. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. V § 2976 je rovněž definována obecná skutková podstata nekalé soutěže. Osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Kolize v  oblasti průmyslových i autorských práv je velmi často spjata právě i s  nekalosoutěžním jednáním. Porušovatel práv duševního vlastnictví, např. při užívání zaměnitelného označení svého podniku, kopírováním cizích výrobků apod. se tak současně dopouští i nekalosoutěžního jednání. Na základě zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv k  průmyslovému vlastnictví, byl pro spory o porušení průmyslových práv ustanoven jeden soud první instance se specializovanými senáty – Městský soud v  Praze. Ten je příslušný posuzovat i možné nekalosoutěžní jednání, pokud je nedílně spjato s  porušováním průmyslových práv. Pokud dochází souběžně k  porušování autorského práva a nekalosoutěžnímu jednání, je příslušným soudem první instance vždy krajský soud.

O tyto služby se u nás starají

Chci více informací
Spolupracující advokátka
soutěžní právo
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz