Znalecké posudky

Společnost PatentCentrum Sedlák & Partners s. r. o. aktivně poskytuje řadu let expertní, znalecké a oceňovací služby v oblasti duševního vlastnictví. Znalecké posudky běžné i revizní jsou vypracovávány pro účastníky soudních sporů, pro soudy, Policii ČR, Celní správu, pro účely dědických a exekučních řízení i pro určení obvyklé ceny mezi spřízněnými osobami a firmami.

 

V oblasti technických řešení a průmyslových vzorů jsou nejvíce frekventované znalecké posudky určující, zda předmět (výrobek, postup) spadá či nespadá do rozsahu ochrany patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru.

V oblasti práv na označení se nejvíce provádějí znalecké posudky porovnávající padělky a nedovolené napodobeniny s originálními výrobky resp. jejich chráněnými značkami, případně posuzující vzájemnou zaměnitelnost podobných ochranných známek, log či značek.

Samostatnou oblastí znalecké činnosti je oceňování duševního vlastnictví.

O tyto služby se u nás starají

Chci znalecký posudek
Evropský patentový zástupce
Spolupracující advokátka
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz